Hide Samfällighetsförening är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

Föreningen har också sin försäkring via förbundet. Försäkringsvillkor se förbundets hemsida högermarginalen.

Förbundet har till uppgift att

- bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige,

- tillvarata de enskilda väghållarnas intressen,

- representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer

Till medlemmar i förbundet kan antas samfällighetsföreningar (vägföreningar och vägsamfälligheter) samt, i den mån de ombesörja enskild väghållning, gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägareföreningar och liknande sammanslutningar.

Vad gör REV

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.

Ytterligare information se förbundets hemsida

REV bevakar även frågor som de enskilda väghållarna kan komma i kontakt med i det dagliga arbetet och sprider information och förmedlar kunskap på olika sätt för att underlätta den löpande förvaltningen.

REV har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning.