Orginalet som pdf-fil längst ner på denna sida.

Sammanträdesdatum

2004-07-17

Sammanträdesledare

Rangvald Larsson

 

 

Ärende

Stadgar för Hide samfällighetsförening

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

 

Kommun: Gotland

Gotlands län

 

§ 1
Firma

Föreningens firma är Hide samfällighetsförening.

Föreningens organisationsnummer är 834001-0878.

 

§ 2
Samfälligheter


Föreningen förvaltar Gotland Hellvi ga:5.

 

§ 3
Grunderna för förvaltningen


Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bil­dandet bestämts om dess ändamål. I föreningens arbete ingår att verka för gemensam trivsel inom området.

 

§ 4
Medlem


Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Har fastighet flera delägare, skall delägarna utse vilken av delägarna som skall vara mottagare av post och andra meddelanden från föreningens styrelse. Delägarna skall skriftligen till styrelsen anmäla vilken delägare som är postmottagare. Styrelsen tillhandahåller fullmaktsformulär.

 

§ 5
Styrelse
säte, sammansättning


För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gotlands kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och högst 5 suppleanter.

 

§ 6
Styrelse
val


Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ordförande är 1 år, för övriga ledamöter 2 år och för suppleant 1 år.
Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti­tuerar styrelsen sig själv.

 

§ 7
Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista


Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före­kommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 

§ 8
Styrelse
beslutförhet, protokoll


Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 4 av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9
Styrelse,
förvaltningStyrelsen skall:

 

 

1

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

 

2

föra redovisning över föreningens räkenskaper,

 

3

föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

 

4

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

 

5

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision


För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi­narie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Mandattiden för revisor är ett år och för revisorssuppleant ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11
Räkenskapsperiod


Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12.

 

§ 12
Underhålls och förnyelsefond


Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas det belopp som föreningstämman beslutar.

 

§ 13
Föreningsstämma


Ordinarie stämma skall årligen hållas tredje lördagen i juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med­lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 14
Kallelse till stämma


Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom anslag på föreningens anslagstavlor.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom på sätt som styrelsen bestämmer.

 

§ 15
Motioner


Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 16
Dagordning vid stämmaVid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 

1

val av ordförande för stämman

 

2

val av sekreterare för stämman

 

3

val av två justeringsmän

 

4

föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

 

5

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

6

framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

 

7

ersättning till styrelsen och revisorerna

 

8

styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan

 

9

styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 

10

val styrelseordförande

 

11

val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

 

12

val av revisorer och suppleanter

 

13

val av valberedning

 

14

övriga frågor

 

15

meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

 

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 14.

 

§ 17
Disposition av avkastning


I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 18
Stämmobeslut


Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 19
Eventuellt tillkommande gemensamhetsanläggningar


Styrelsen har befogenhet att besluta att en ny gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet skall förvaltas av föreningen under förutsättning

att den nya gemensamhetsanläggningen är belägen inom fastigheter som redan är anslutna till föreningen, eller då det gäller marksamfällighet, att samfälligheten ligger inom föreningens område

att anläggningen är utförd i överensstämmelse med anläggningsbeslut

Vid den lantmäteriförrättning, där den nya gemensamhetsanläggningen eller marksamfälligheten bildas, företräds föreningen av styrelsen.

Fattas beslut om anslutning, skall föreningen upptaga fråga om den ändring av föreningens stadgar som behövs för att anslutningen slutligt skall ske.

 

 

§ 20
Protokollsjustering, tillgänglighållande


Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

 

 

.......................................................................................
Rangvald Larsson
Sammanträdesledare