Omprövning av Gotland Hellvi ga:5, förvaltad av Hide samfällighetsförening

Sida 14 (14)

Aktbilaga BE

Akt 09-HEL-446

Beskrivning

2004-09-23

Ärendenummer

I01424

Förrättningslantmätare

Rangvald Larsson

 

Förrättningen är registrerad

Registreringsdatum

 

…………………..

 

…………………………………………….

Ärende

Omprövning av Gotland Hellvi ga:5, förvaltad av Hide samfällighetsförening

 

Kommun: Gotland

Gotlands län

 

 

 

Ägo-
figur

Areal m²/
andelar

Beslut

Med ändring av utlåtandet 1970-07-13 (registrerat 1986-11-10) enligt lagen om enskilda vägar, akt Hellvi 279, beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningsåtgärd enligt följande:

 

 

Anläggnings­åtgärd

Gemensamhetsanläggningen Gotland Hellvi ga:5 skall bestå av följande anläggningar

 1. Stengrindevägen, som börjar vid ”Hide 3”-vägen och slutar vid infarten till Bovikens fiskeläge.

 2. Vägen från Stengridevägen via Bovikens fiskeläge till gränsen mot planområdet.

 3. Vägen som går söderut från Stengrindevägen till avfarten till naturreservatet.

 4. Samtliga vägar som är utlagda i fastställda detaljplaner inom området, med undantag av ej utbyggd väg inom Sajgs 1:51.

 5. Cykel- och gångstigar

 6. Grönområden

 7. Å och bäck genom området, vad gäller rensning och underhåll

 

 

 

Vägarna är redovisade på bilagd karta, aktbilaga KA1. (se karta på denna hemsida)

 

 

Cykel och gångstigarna är redovisade på bilagd karta, aktbilaga KA2.

 

 

Grönområdena omfattar:

 1. Hellvi Kännungs 1:30 och Hellvi Stengrinde 1:10, vilka fastigheter är i föreningens ägo.

 

 

 1. den del av samfälligheten Hellvi s:1 som redovisas på aktbilaga KA3.

 2. det område inom fastigheten Hellvi Sajgs 1:51 som belastas av förordnande enligt 6 kap 19 § plan- och bygglagen (PBL).

 

 

 1. Kännungs 1:10, området som avsatts som grönområde i gällande detaljplan, se aktbilaga KA4.

 

 

 

Deltagande fastigheter: HELLVI S:1, Hellvi Kännungs 1:26, Hellvi Kännungs 1:27, Hellvi Kännungs 1:31, Hellvi Kännungs 1:32, Hellvi Kännungs 1:33, Hellvi Kännungs 1:34, Hellvi Kännungs 1:35, Hellvi Kännungs 1:36, Hellvi Kännungs 1:37, Hellvi Kännungs

 

 

1:38, Hellvi Kännungs 1:39, Hellvi Kännungs 1:40, Hellvi Kännungs 1:41, Hellvi Kännungs 1:42, Hellvi Kännungs 1:43, Hellvi Kännungs 1:44, Hellvi Kännungs 1:45, Hellvi Kännungs 1:46, Hellvi Kännungs 1:47, Hellvi Kännungs 1:48, Hellvi Kännungs 1:49,

 

 

Hellvi Kännungs 1:50, Hellvi Kännungs 1:51, Hellvi Kännungs 1:52, Hellvi Kännungs 1:53, Hellvi Kännungs 1:54, Hellvi Kännungs 1:55, Hellvi Kännungs 1:56, Hellvi Kännungs 1:57, Hellvi Kännungs 1:58, Hellvi Kännungs 1:59, Hellvi Kännungs 1:60, Hellvi

 

 

Kännungs 1:61, Hellvi Kännungs 1:62, Hellvi Kännungs 1:63, Hellvi Kännungs 1:64, Hellvi Kännungs 1:65, Hellvi Kännungs 1:68, Hellvi Kännungs 1:69, Hellvi Kännungs 1:70, Hellvi Kännungs 1:71, Hellvi Kännungs 1:72, Hellvi Kännungs 1:73, Hellvi Kän-

 

 

nungs 1:74, Hellvi Kännungs 1:75, Hellvi Kännungs 1:76, Hellvi Kännungs 1:77, Hellvi Kännungs 1:78, Hellvi Kännungs 1:79, Hellvi Sajgs 1:13, Hellvi Sajgs 1:32, Hellvi Sajgs 1:33, Hellvi Sajgs 1:34, Hellvi Sajgs 1:35, Hellvi Sajgs 1:36, Hellvi Sajgs 1:37, Hellvi Sajgs

 

 

1:38, Hellvi Sajgs 1:51, Hellvi Stengrinde 1:13, Hellvi Stengrinde 1:15, Hellvi Stengrinde 1:24, Hellvi Sten-grinde 1:25, Hellvi Stengrinde 1:26, Hellvi Stengrinde 1:27, Hellvi Stengrinde 1:28, Hellvi Stengrinde 1:29, Hellvi Stengrinde 1:30, Hellvi Stengrinde 1:31, Hellvi

 

 

Stengrinde 1:32, Hellvi Stengrinde 1:33, Hellvi Sten-grinde 1:34, Hellvi Stengrinde 1:35, Hellvi Stengrinde 1:36, Hellvi Stengrinde 1:37, Hellvi Stengrinde 1:38, Hellvi Stengrinde 1:39, Hellvi Stengrinde 1:40, Hellvi Stengrinde 1:41, Hellvi Stengrinde 1:42, Hellvi Sten-

 

 

grinde 1:43, Hellvi Stengrinde 1:44, Hellvi Stengrinde 1:45, Hellvi Stengrinde 1:46, Hellvi Stengrinde 1:47, Hellvi Stengrinde 1:48, Hellvi Stengrinde 1:49, Hellvi Stengrinde 1:50, Hellvi Stengrinde 1:51, Hellvi Sten-grinde 1:52, Hellvi Stengrinde 1:53, Hellvi Stengrinde

 

 

1:54, Hellvi Stengrinde 1:55, Hellvi Stengrinde 1:56, Hellvi Stengrinde 1:57, Hellvi Stengrinde 1:58, Hellvi Stengrinde 1:59, Hellvi Stengrinde 1:60, Hellvi Sten-grinde 1:61, Hellvi Stengrinde 1:62, Hellvi Stengrinde 1:63, Hellvi Stengrinde 1:64, Hellvi Stengrinde 1:65,

 

 

Hellvi Stengrinde 1:66, Hellvi Stengrinde 1:67, Hellvi Stengrinde 1:68, Hellvi Stengrinde 1:69, Hellvi Sten-grinde 1:70, Hellvi Stengrinde 1:71, Hellvi Stengrinde 1:72, Hellvi Stengrinde 1:73, Hellvi Stengrinde 1:74, Hellvi Stengrinde 1:75, Hellvi Stengrinde 1:76, Hellvi

 

 

Stengrinde 1:77, Hellvi Stengrinde 1:78, Hellvi Sten-grinde 1:79, Hellvi Stengrinde 1:80, Hellvi Stengrinde 1:81, Hellvi Stengrinde 1:82, Hellvi Stengrinde 1:83, Hellvi Stengrinde 1:84, Hellvi Stengrinde 1:85, Hellvi Stengrinde 1:86, Hellvi Stengrinde 1:87, Hellvi Sten-

 

 

grinde 1:88, Hellvi Stengrinde 1:89, Hellvi Stengrinde 1:90, Hellvi Stengrinde 1:91, Hellvi Stengrinde 1:92, Hellvi Stengrinde 1:93, Hellvi Stengrinde 1:94, Hellvi Stengrinde 1:95, Hellvi Stengrinde 1:96, Hellvi Sten-grinde 1:97, Hellvi Stengrinde 1:100, Hellvi Stengrinde 1:101, Hellvi Stengrinde 1:102, Hellvi Stengrinde 1:103, Hellvi Stengrinde 1:112, Hellvi Stengrinde 1:113, Hellvi Stengrinde 1:115, Hellvi Stengrinde 1:116 samt naturreservatet Hideviken.

 

 

 

Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift. De deltagande fastigheterna ligger alla inom båtnadsområdet, vilket är redovisat på aktbilaga KA1. Naturreservatet Hideviken, som ligger söder om området, ingår också i anläggningssamfälligheten med särskilda villkor, se nedan under rubriken andelstal.

 

 

 

För anläggningen upplåtes utrymme för Hellvi ga:5 på Hellvi s:1, s:9, s:10, s:31, s:32, Hellvi Kännungs 1:10, 1:30, Hellvi Sajgs 1:13, 1:51, Hellvi Stengrinde 1:10, 1:15. Den formella anläggningsåtgärden berörande dessa fastigheter redovisas sist i beslutet.

 

 

 

Upplåtet utrymme och vägstandard

För anläggningen upplåtes till förmån för anläggningssamfälligheten det utrymme som de befintliga vägarna upptar samt det utrymme som krävs för vägarnas drift, vilket benämnes vägområde. I vägområdet ingår mark som erfordras av trafiksäkerhetsskäl, samt vägbana, vägslänter, diken, bakslänter + 0.5 meter extra mark på vardera sidan, totalt 8 meter.

Inom de delar av området, där vägområdet angränsar fastighetsgränser till småhusfastigheter, sträcker sig dock vägområdet inte längre än till fastighetsgränsen.

 

 

 

Vändplaner skall finnas vid vägarnas ändpunkter, där det är möjligt att anlägga sådana.

Vändplanernas läge är redovisat på aktbilaga KA1.

 

 

 

Vägtrummor får anläggas i behövlig omfattning.

 

 

 

Stengrindevägens och Saigskviors (preliminära vägnamn) utfarter till ”Hide 3–vägen” skall i samverkan med kommunen (eller den framtida väghållaren) ges en säker anslutning. Fordon som befinner sig på ”Hide 3–vägen” skall kunna svänga in på utfartsvägen samtidigt som ett fordon på utfartsvägen väntar på att få köra ut på ”Hide 3-vägen”.

 

 

 

Vägområdet skall hållas fritt från träd, buskar eller annan växtlighet. Röjning och kvistning skall ske till en höjd av 4,5 meter inom hela vägområdet. Röjning, kvistning eller trädfällning på tomtmark måste ske i samråd med markägaren enligt reglerna i 3 kap 2§ jordabalken.

 

 

 

Träd som på grund av stormfällning eller av annan orsak fallit in på vägområdet (eller hotar att falla in på vägområdet) får omedelbart avlägsnas av föreningen, utan hörande av trädets ägare.

 

 

 

Stengrindevägen skall hålla den standard som vägverket föreskriver för vägar med statsbidrag. Övriga vägar skall skötas på sådant sätt att de är farbara för biltrafik året om. Vägområdet skall ha sådan standard att vinterväghållning är möjlig.

 

 

 

Vinterväghållning innefattas inte i anläggningsbeslutet utan får på frivillig väg lösas av de fastighetsägare som har behov därav.

 

 

 

Cykel- och gångvägar

Samfälligheten har rätt att under perioden 1/9 – 30/4, öppna ”strandvägen” för fordonstrafik. Den närmare regleringen av trafiken skall ske i samråd med ägaren till Hellvi s:1, Hidesandens samfällighetsförening.

 

För åtkomst av fastigheter som saknar direktanslutning till anläggningssamfällighetens vägnät upplåtes den del av ”strandvägen” (streckad väglinje på aktbilaga KA1) som sammanbinder Blåeldskvior och Stenkvior (preliminära vägnamn) för fordonstrafik till och från berörda fastigheter.

 

 

 

Grönområden

Anläggningssamfälligheten skall sköta grönområdena. Samfälligheten har rätt att avverka träd samt utföra röjning och markarbeten. Samfälligheten har rätt att anlägga bollplan, lekplats, gångstigar, planteringar och liknande anordningar. Eventuell ekonomisk avkastning av grönområdena tillkommer anläggningssamfälligheten. Samfälligheten ansvarar för grönområdena gentemot tredje man.

 

Anläggningssamfälligheten skall vårda grönområdena på sådant sätt att träd- och buskridåerna mellan planområdets bebyggelsegrupper bevaras.

 

Enskilda fastighetsägare skall ha anläggningssamfällighetens skriftliga tillstånd (föreningsstämman eller styrelsen) till enskilt utnyttjande av grönområdena. Exempel på sådant utnyttjande är byggande av väg eller stig, byggande av vatten- och avloppsanläggning, avverkning, röjning och andra markarbeten, plantering, kompostering mm.

 

 

 

Å och bäck genom området

För att undvika skador på byggnader, mark eller anläggningar skall vattendragens strömfåror genom området hållas fria från träd, buskar, sly, bråte eller annat som kan hindra vattnets fria rörlighet.

 

 

Gång- och vägbro, kulvert eller överbyggnad skall byggas så att konstruktionens tvärarea är större än vattendragets tvärarea vid den aktuella punkten.

 

 

Naturvårdsmyndigheternas bestämmelser, råd och anvisningar angående skötseln av Bångån och dess närområde skall följas.

 

Markavvattning

Anläggningssamfälligheten Hellvi ga:3, förvaltad av Stengrinde samfällighetsförening, har skötselansvar för dräneringsledningar på fastigheterna Kännungs 1:30, Stengrinde 1:10 m fl samt skötselansvar för öppet dike på fastigheten Sajgs 1:51.

Anläggningssamfälligheten Hellvi ga:4, delägarförvaltad, har skötselansvar för dräneringsledning på fastigheterna Kännungs 1:10, 1:74, 1:75 samt samfälligheten Hellvi s:1.

Med beaktande av den markavvattningsskyldighet som Hellvi ga:3 och ga:4 har, gäller för anläggningssamfälligheten Hellvi ga:5 följande. Anläggningssamfälligheten har rätt att utföra markavvattning i öppet eller slutet system inom samtliga grönområden som anläggningssamfälligheten förvaltar. I första hand skall avvattningen ske genom att befintliga vägdiken underhålls, eller där sådana saknas, att vägdiken anläggs.

 

 

 

Genomförande

Anläggningen är genomförd med undantag av vändplaner samt införlivande av grönområdena på Kännungs 1:10 och Sajgs 1:51 i gemensamhetanläggningen.

Vändplanerna skall vara iordningställda inom 10 år från den dag anläggningsbeslutet registrerats i fastighetsregistret.

Grönområdet inom Kännungs 1:10 skall upplåtas till anläggningssamfälligheten den dag denna förrättning införts i fastighetsregistret och beslutad ersättning är betald. Syftet med upplåtelsen, att öppna området för passage (gångstig), kan därefter förverkligas av anläggningssamfälligheten.

Grönområdet inom Sajgs 1:51 skall upplåtas till anläggningssamfälligheten den dag den första bostadsfastigheten avstyckats från exploateringsfastigheten.

 

 

 

Upphävande av motstridiga äldre förrättningsbeslut och klarläggande av vissa rättsförhållanden

Hidevägens vägsamfällighet, registrerad som Hellvi ga:10, har enligt utlåtande 1946-03-23, sid 21, 4:e punkten, väghållningskyldighet för vägen längs den samfällda stranden, registrerad som Hellvi s:1 (och förvaltad av Hidesandens samfällighetsförening). Hidevägens vägsamfällighet upphävs genom denna förrättning och Hellvi ga:10 avregistreras.

Vägservitut till förmån för Hellvi Sajgs 1:32 – 1:38 på Hellvi s:1, bildat 1955-05-14, akt Hellvi 211, gäller ej då stamfastigheten saknar andel i Hellvi s:1.

Alla vägservitut på Hellvi s:1 upphävs inom gemensamhetsanläggningens område. Inget av servituten har varit införda i fastighetsregistret. Servituten har haft följande lydelse:

”Med var och en av lotterna följer rätt till väg över samfälld släkeupplagsplats och samfälld vägmark fram till allmän väg, i den mån sådan rätt tillkommer styckningsfastigheten.”

Följande fastigheter berörs av upphävandet: Kännungs 1:26 – 1:27 (akt Hellvi 219), Stengrinde 1:24 – 1:35 (akt Hellvi 217), Stengrinde 1:36 – 1: 40 (akt Hellvi 218), Stengrinde 1:41 – 1:49 (akt Hellvi 229) samt Stengrinde 1:50 (akt Hellvi 255).

Berörda fastigheters rätt till tillfartsväg är garanterade inom gemensamhetsanläggningen.

 

 

 

Andelstal

För anläggningens utförande skall samtliga deltagande fastigheter ha andelstalet:

Naturreservatet Hideviken har andelstalet 0.

Till utförande räknas anläggande av vändplaner och anläggandet av nya vägdiken eller annan ny markavvattning.

 

Andelar

1

 

 

Kostnaderna för anläggningens drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:

 

 

HELLVI S:1

3

 

Hellvi Kännungs 1:26

1

 

Hellvi Kännungs 1:27

3

 

Hellvi Kännungs 1:31

1

 

Hellvi Kännungs 1:32

3

 

Hellvi Kännungs 1:33

3

 

Hellvi Kännungs 1:34

3

 

Hellvi Kännungs 1:35

3

 

Hellvi Kännungs 1:36

1

 

Hellvi Kännungs 1:37

1

 

Hellvi Kännungs 1:38

3

 

Hellvi Kännungs 1:39

3

 

Hellvi Kännungs 1:40

1

 

Hellvi Kännungs 1:41

3

 

Hellvi Kännungs 1:42

3

 

Hellvi Kännungs 1:43

3

 

Hellvi Kännungs 1:44

3

 

Hellvi Kännungs 1:45

3

 

Hellvi Kännungs 1:46

1

 

Hellvi Kännungs 1:47

3

 

Hellvi Kännungs 1:48

3

 

Hellvi Kännungs 1:49

3

 

Hellvi Kännungs 1:50

3

 

Hellvi Kännungs 1:51

3

 

Hellvi Kännungs 1:52

3

 

Hellvi Kännungs 1:53

3

 

Hellvi Kännungs 1:54

3

 

Hellvi Kännungs 1:55

3

 

Hellvi Kännungs 1:56

3

 

Hellvi Kännungs 1:57

3

 

Hellvi Kännungs 1:58

3

 

Hellvi Kännungs 1:59

1

 

Hellvi Kännungs 1:60

3

 

Hellvi Kännungs 1:61

3

 

Hellvi Kännungs 1:62

3

 

Hellvi Kännungs 1:63

3

 

Hellvi Kännungs 1:64

3

 

Hellvi Kännungs 1:65

3

 

Hellvi Kännungs 1:68

1

 

Hellvi Kännungs 1:69

3

 

Hellvi Kännungs 1:70

1

 

Hellvi Kännungs 1:71

1

 

Hellvi Kännungs 1:72

1

 

Hellvi Kännungs 1:73

1

 

Hellvi Kännungs 1:74

3

 

Hellvi Kännungs 1:75

1

 

Hellvi Kännungs 1:76

1

 

Hellvi Kännungs 1:77

3

 

Hellvi Kännungs 1:78

3

 

Hellvi Kännungs 1:79

1

 

Hellvi Sajgs 1:13

3

 

Hellvi Sajgs 1:32

3

 

Hellvi Sajgs 1:33

3

 

Hellvi Sajgs 1:34

3

 

Hellvi Sajgs 1:35

3

 

Hellvi Sajgs 1:36

3

 

Hellvi Sajgs 1:37

3

 

Hellvi Sajgs 1:38

3

 

Hellvi Sajgs 1:51

1

 

Hellvi Stengrinde 1:13

0,5

 

Hellvi Stengrinde 1:15

2

 

Hellvi Stengrinde 1:24

3

 

Hellvi Stengrinde 1:25

3

 

Hellvi Stengrinde 1:26

3

 

Hellvi Stengrinde 1:27

3

 

Hellvi Stengrinde 1:28

3

 

Hellvi Stengrinde 1:29

3

 

Hellvi Stengrinde 1:30

3

 

Hellvi Stengrinde 1:31

3

 

Hellvi Stengrinde 1:32

3

 

Hellvi Stengrinde 1:33

3

 

Hellvi Stengrinde 1:34

3

 

Hellvi Stengrinde 1:35

3

 

Hellvi Stengrinde 1:36

3

 

Hellvi Stengrinde 1:37

3

 

Hellvi Stengrinde 1:38

3

 

Hellvi Stengrinde 1:39

1

 

Hellvi Stengrinde 1:40

3

 

Hellvi Stengrinde 1:41

3

 

Hellvi Stengrinde 1:42

3

 

Hellvi Stengrinde 1:43

3

 

Hellvi Stengrinde 1:44

3

 

Hellvi Stengrinde 1:45

3

 

Hellvi Stengrinde 1:46

3

 

Hellvi Stengrinde 1:47

3

 

Hellvi Stengrinde 1:48

3

 

Hellvi Stengrinde 1:49

3

 

Hellvi Stengrinde 1:50

3

 

Hellvi Stengrinde 1:51

3

 

Hellvi Stengrinde 1:52

3

 

Hellvi Stengrinde 1:53

3

 

Hellvi Stengrinde 1:54

3

 

Hellvi Stengrinde 1:55

3

 

Hellvi Stengrinde 1:56

3

 

Hellvi Stengrinde 1:57

1

 

Hellvi Stengrinde 1:58

1

 

Hellvi Stengrinde 1:59

3

 

Hellvi Stengrinde 1:60

3

 

Hellvi Stengrinde 1:61

3

 

Hellvi Stengrinde 1:62

3

 

Hellvi Stengrinde 1:63

3

 

Hellvi Stengrinde 1:64

1

 

Hellvi Stengrinde 1:65

1

 

Hellvi Stengrinde 1:66

3

 

Hellvi Stengrinde 1:67

3

 

Hellvi Stengrinde 1:68

3

 

Hellvi Stengrinde 1:69

3

 

Hellvi Stengrinde 1:70

3

 

Hellvi Stengrinde 1:71

1

 

Hellvi Stengrinde 1:72

3

 

Hellvi Stengrinde 1:73

3

 

Hellvi Stengrinde 1:74

3

 

Hellvi Stengrinde 1:75

3

 

Hellvi Stengrinde 1:76

3

 

Hellvi Stengrinde 1:77

1

 

Hellvi Stengrinde 1:78

3

 

Hellvi Stengrinde 1:79

1

 

Hellvi Stengrinde 1:80

3

 

Hellvi Stengrinde 1:81

3

 

Hellvi Stengrinde 1:82

3

 

Hellvi Stengrinde 1:83

1

 

Hellvi Stengrinde 1:84

3

 

Hellvi Stengrinde 1:85

3

 

Hellvi Stengrinde 1:86

3

 

Hellvi Stengrinde 1:87

3

 

Hellvi Stengrinde 1:88

1

 

Hellvi Stengrinde 1:89

3

 

Hellvi Stengrinde 1:90

3

 

Hellvi Stengrinde 1:91

3

 

Hellvi Stengrinde 1:92

1

 

Hellvi Stengrinde 1:93

1

 

Hellvi Stengrinde 1:94

3

 

Hellvi Stengrinde 1:95

3

 

Hellvi Stengrinde 1:96

3

 

Hellvi Stengrinde 1:97

3

 

Hellvi Stengrinde 1:100

3

 

Hellvi Stengrinde 1:101

3

 

Hellvi Stengrinde 1:102

3

 

Hellvi Stengrinde 1:103

3

 

Hellvi Stengrinde 1:112

3

 

Hellvi Stengrinde 1:113

3

 

Hellvi Stengrinde 1:115

3

 

Hellvi Stengrinde 1:116

3

Villkorat andelstal

Naturreservatet Hideviken, när underhållet av Sten-grindevägen är helt skattefinansierat (t ex kommunalt vägunderhåll)

Naturreservatet Hideviken, när underhållet av Sten-grindevägen inte är skattefinansierat till 100 % (det kommunala vägunderhållet har upphört)

 

1

 

 

30

 

Bebyggda småhusfastigheter har andelstalet 3 och obebyggda småhusfastigheter har andelstalet 1. Övriga fastigheter och anläggningar har individuellt åsatta andelstal.

 

 

 

Slitageersättning

För fastighet som ej är med i denna gemensamhetsanläggning kan rätt upplåtas att tillfälligt begagna vägnätet. För sådan upplåtelse skall ersättning utgå efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom vägens begagnande. Sådan ersättning skall bestämmas att utgå på en gång eller årligen i förskott. Kan inte överenskommelse slutas frivilligt skall ersättningsfrågan hänskjutas till lantmäterimyndigheten för avgörande.

 

 

 

Extraordinära skador

Skador som uppkommer på vägarna till följd av trafik under den tid bärigheten är nedsatt eller till följd av arbeten med jord- och skogsbruksredskap, entreprenadmaskiner eller dylikt skall repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts. Samma förhållande gäller nedsmutsning av vägen med jord, gödsel och dyl.

 

 

 

Ändrade förhållanden

Förvaltas gemensamhetsanläggningen av samfällighetsförening får dennas styrelse besluta om ändring av andelstalet för fördelning av driftskostnaden för sådana fastigheter som stadigvarande ändras från obebyggd bostadsfastighet till bebyggd bostadsfastighet och vise versa.

Beslutet får tillämpas först sedan styrelsen underrättat berörd fastighetsägare, anmält beslutet till Lantmäterimyndigheten för införing i fastighetsregistret och sådan införing skett. För att andelstal skall kunna ändras för övriga fastigheter krävs en överenskommelse som godkänts av Lantmäterimyndigheten eller att frågan omprövas vid ny förrättning.

 

 

 

 

 

 

 

Förrättningslantmätare