Lantmäterimyndigheten
Gotlands Län
Artillerigatan 2B
621 45 Visby

Överklagande ärendenummer   I11277
Förlängning av utförandetid rörande
I07228 Anläggningsförrättningen berörande Hellvi Sajgs 1:51, 1:61-1:75, Hellvi Stengrinde 1:9, 1:10 och 1:15

Undertecknade anser att det ursprungliga anläggningsbeslutet menligt inverkar på möjligheterna till en långsiktig planering och utveckling av vatten och avloppsfrågan inom Hide Samfällighetsförenings verksamhetsområde. Inom området finns en gällande byggnadsplan med ca 160 fastigheter. Tillgång på tjänligt vatten i området är otillräcklig och den stora mängden gamla enskilda avlopp gör att det snarast bara är en tidsfråga innan vattnet blir helt otjänligt.

I och med aktualisering av vatten och avloppsfrågan i Hide har styrelsen tagit del av beslutet Statens Va-nämnd Bva 12 2011-02-17. Va-nämnden fastställer att Gotlands kommun, som huvudman för va-anläggning, har en på 6 § lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster grundad skyldighet att tillgodose behovet av vatten och avlopp för de sökandenas fastigheterna  Hangvar Ire (60 fastigheter) genom allmän va-anläggning och således intaga fastigheterna i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Styrelsen anser att det beslutet har prejudicerande betydelse även för Kommunens ansvar i Hide. Förhållandena i Ire har stora likheter med de i Hide, där antal fastigheter är mer än dubbelt så många (159).  

Vi anser att dessa förhållanden kräver att Gotlands kommun har det övergripande ansvaret för vatten och avlopp i området.

Föreningen har tillskrivit Gotlands Kommun och hemställt att tekniska förvaltningen utreder och tar ansvar för hur vatten- och avloppsfrågan långsiktigt skall lösas inom hela området Gotland Hellvi ga:5a, med hänvisning till områdets speciella förutsättningar.

I "planen för VA-utbyggnad på Gotland" finns området kring Hideviken med bland "Områden med behov av va-lösning i större sammanhang".  
Trots det har kommunen inte hörsammat de nya bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster.

Ur lagen
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.


51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Enligt förrättningen kommer det ekonomiska ansvaret för anläggningen att vila på de femton fastigheterna och vi ser med stor oro på att det är långsiktigt och hållbart ur ekonomisk synpunkt.  Oron är grundad i den stora investeringskostnaden som vi uppskattar till drygt 10 miljoner kronor. Detta ger en månatlig driftskostnad för vatten och avlopp på över 5000 kronor per fastighet när alla 15 är med och delar. Risken för konkurs och andra ekonomiska svårigheter gör att utvecklingen helt uppenbart kan komma att bli liknade den i Kvaråkershamn. Det finns en stor risk att ansvaret för anläggningen kommer att påföras Hide samfällighet.

Den föreslagna anläggningen med avsaltning av vatten är oprövad på Gotland och det är osäkert om vattenkvaliteten kan hållas på en sådan nivå att den uppfyller livsmedelsverkets fordringar

Vi menar därför att sista stycket i protokollsanteckningen ”Inrättandet av gemensamhetsanläggningen är väsentligen utan betydelse för fordringshavare och övriga rättsägare” inte är i överensstämmelse med rådande förhållanden.

Den ursprungliga förrättningen vilar på en lös grund när man hänvisar till muntliga uttalanden från byggnadsnämnden. Vi anser att alla kontakter skall vara skriftliga och uttalanden från Byggnadskontoret skall vara grundade på beslut i Byggnadsnämnden.

Vi motsätter oss också Lantmästarens protokollsanteckning där han uttalar sig om föreningens kompetensområde. Föreningen har att förvalta vägar och grönområden samt sörja för den allmänna trivseln i området vilket inskrivits i förrättningen vid bildandet av samfälligheten. Föreningen är dessutom lagfarne ägare till två fastigheter i området.
I förvaltning ingår att ta långsiktigt ansvar. För samfällighetens del att ta ansvar för grönområdenas och vägarna utveckling vilket innebär att hänsyn måste tas till möjligheterna att skapa framtida ledningsdragningar för vatten och avlopp. Dessa frågor kan inte bara tas upp till prövning vid eventuella önskemål om anläggning av vatten och avloppsverk. Styrelsens uppgift är inte bara att vara reaktiv utan måste också vara proaktiv för att kunna lösa sitt uppdrag. Föreningen kan inte verka för en anarkistisk utveckling av vatten och avloppsfrågan. Genom förrättning kan om behov finns nya gemensamhetsanläggningar anslutas till Hellvi ga:5 vilket tydligt visar att styrelsen har och kan få ta ställning till frågor som ligger i kanten på föreningens verksamhet. Protokollsanteckningen i sin nuvarande utformning innebär en begränsning i föreningens möjlighet att verka om anteckningen får kvarstå.

Slutligen vill vi påpeka att vi inte är emot att de femton fastigheterna bebyggs. Vår önskan är att obebyggda fastigheterna ska kunna bebyggas och att därför är frågan om vatten och avlopp central för hela området.

Vi emotsätter oss på det bestämdaste att den tidigare förrättningen förlängs genom ett enkelt beslut eftersom helt nya omständigheter föreligger.

Hide 29 juni 2011

För Hide samfällighet, Hellvi Kennungs 1:30 och Hellvi Stengrinde 1:10

Mikael Keinonen                Hans Forsslund
Ordförande                      styrelseledamot vattenfrågor
Korallgatan 10                  Södra Murgatan 47
621 40 Visby                    621 57 Visby