Hide samfällighetsförening
OrganisationsNr: 834001-0878
c/o Mikael Keinonen
Korallgatan 10
621 40 Visby

2011-06-07

 

                                                       Region Gotland

                                                       Samhällsbyggnadsförvaltningen

                                                       621 81 VISBY

 

Beträffande vatten- och avloppsfrågan inom Hide Samfällighetsförenings område

Bakgrund

I området Gotland Hellvi ga:5 finns i dag 159 fastigheter där de allra flesta är fritidsbostäder. I området finns 3 vattensamfälligheter där endast den minsta har vatten som kan betraktas som tjänligt. Sommartid är salthalten ca 1000ppm. Tillgång på dricksvatten i området finns endast för majoriteten av fastigheterna i gemensamma handdrivna pumpställen. Vid planering av en exploatering av ett område inom Stengrinde 1:15 söder om det planlagda området vid Boviken gjordes en provborrning av exploatören, dåvarande Cementa. Vid provmätning av vattentillgången 7/6 -9/6 1994 sinade vattensamfälligheternas vattentäkter. Detta ledde till att exploatören fick avbryta sina planer efter att vattensamfälligheten gjort anmälan till Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Vattenfrågan är alltså ytterst bekymmersam för hela området.

Inom området har en entreprenör projekterat 15 tomter, Sajgs 1:51 enligt tidigare gällande detaljplan. Eftersom detaljplanen kräver att vatten och avlopp är löst för att tomterna skall kunna bebyggas har projektören haft planer på att lösa det med avsaltning av havsvatten och att bygga ett reningsverk. Planen avsåg ett reningsverk med kapacitet för 60 fastigheter.

Lantmäterimyndigheten fattade ett anläggningsbeslut avseende Ga:12 med ärendenummer I07228 2008-02-19. Gemensamhetsanläggningen byggde på ovanstående planer. Beslutet har sedan vunnit laga kraft. Vid kontakt med lantmäterimyndigheten 2011-05-25 blev styrelsen för Hide Samfällighet upplyst om att anläggningsbeslutet inte längre är gällande eftersom anläggningen skulle ha varit färdigställd inom tre år från laga kraftträdande.

Konsekvensen av skapandet av denna gemensamhetsanläggning har varit att de fastigheter som behöver förnya/ändra befintliga avlopp har hänvisas till anslutning till reningsverket. Fastigheterna har i väntan på att gemensamhetsanläggningen skulle komma i stånd givits temporära tillstånd ett år i taget. Detta har betytt att de drabbade fastigheterna tvingats göra investeringar av mycket osäker karaktär. Styrelsen har haft svårt att förstå det rättmätiga i ett sådant förfarande från kommunens sida.

Styrelsens tidigare oro har därmed förstärkts av ovanstående. Det tidigare planerade reningsverket ger ingen lösning för alla fastigheterna i området och inget helhetsansvar, utbyggnad av ledningsnät mm. Dessutom krävs att verket har en kontinuerlig drift och tillsyn vilket är svårt att upprätthålla med frivilliga krafter. Avloppsverkets planerade utlopp i en badvik inger oro med ökat tillförsel av närsalter. Hide Samhällighetsförening har beviljats LOVA stöd för att just minska dessa i badviken.

Med tanke på att man tidigare på Gotland har haft stora bekymmer med reningsverk som tillkommit utan kommunens medverkan, har styrelsen i samband med tidigare hemställan tagit kontakt med Länsstyrelsen för att ta reda på hur dessa ärenden handlagts. I fallet Kvarnåkershamn var turerna många med konkurs och bristande drift där man till slut förbjöd konkursförvaltaren att släppa ut avloppsvatten. Det hela ledde så småningom till att Länsstyrelsen beslöt att kommunen skulle sörja för att en allmän va-anläggning kom till stånd. Beslutet fastställdes år 2000 av regeringen. Reningsverket drivs nu i kommunal regi. Liknande svårighet har också gällt Själsö-Brissund-området, Axelsro och Lickershamn (2001).

Förslaget med avsaltningen av havsvatten är tekniskt svårt och dessutom har vi sommartid stora bekymmer med algblomning som innebär risker för hälsan. Norrtälje kommun tillåter inte avsaltning vid nybyggnation och lyfter fram behovet av att vattensnåla tekniker väljs vid nybebyggelse. Stockholms läns landsting har pekat på problem med avsaltning av havsvatten och dess hälsorisker (Rapport från Arbets- och miljömedicin 2003:5 Avsaltningsanläggningar i Stockholms län). Av rapporten framgår att avsaltning av havsvatten kräver noggrann kontroll av kompetent personal under ordnade förhållanden och ställer särskilda krav på kontroll av vattenkvalitén.

I och med aktualisering av vatten och avloppsfrågan i Hide har styrelsen tagit del av beslutet Statens Va-nämnd Bva 12 2011-02-17. Va-nämnden fastställer att Gotlands kommun, som huvudman för va-anläggning, har en på 6 § lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster grundad skyldighet att tillgodose behovet av vatten och avlopp för de sökandenas fastigheterna Hangvar Ire (60 fastigheter) genom allmän va-anläggning och således intaga fastigheterna i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Styrelsen anser att det beslutet har prejudicerande betydelse även för Kommunens ansvar i Hide. Förhållandena i Ire har stora likheter med de i Hide, där antal fastigheter är mer än dubbelt så många (159).

Styrelsen anser att den tidigare förordade privata dellösningen av VA i Hide inte är förenlig med 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Vi anser också att det inte går att hänvisa till den långsiktiga planen för utbyggnad av vatten och avlopp. Lagen om allmänna vattentjänster är tydlig när det gäller kommunens ansvar men i planen diskuterar man sig förbi det ansvaret och frågan är om de beslutande politikerna haft möjlighet att sätta sig in i lagen.

Hemställan

Föreningen hemställer därför härmed att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder och tar ansvar för hur vatten- och avloppsfrågan skall lösas inom hela området Gotland Hellvi ga:5. Vi anser att områdets speciella förutsättningar kräver att Gotlands kommun har det övergripande ansvaret för vatten och avlopp i området.

Tacksam för meddelande om hur ärendet handläggs via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

För Hide Samfällighet

Hans Forsslund                                     Mikael Keinonen

Styrelsledamot                                     Ordförande
ansvar för va-frågan

Södra Murgatan 47                                Korallgatan 10
621 57 Visby                                         621 40 Visby