Avloppsanläggning Sajgs 1:15

F.o.m 2009 finns senaste information under menyvalet Vatten och avlopp.
(Denna sida fylls på vartefter något nytt finns att meddela. Senaste nytt längst ner.)

Exploatören Maxfly AB har planer på att lösa avloppsfrågan för de 15 tomter som finns enligt detaljplan för området
Sajgs 1:15 genom att anlägga ett avloppsreningsverk inom den del av området som är avsatt som grönområde väster om tennisbanan.


Byggnadsplan och exploateringsavtal för Sajgs 1:51

Exploatören har erbjudit fastigheterna inom Hide Samfällighet att ansluta sig till det planerade reningsverket se länk nedan.
Erbjudande från ägarna till Saigs 1:51

Erbjudande om avsaltning till vattensamfälligheten Kännungs från ägarna till Saigs 1:51
Kostnadsberäkning av ovan

En ansökan har inlämnats till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden:

 • Översiktsritning
 • Anläggningen mer i detalj
 • Ritning reningsverk
 • Tvärsektion slamavskiljare
 • Hälso- och skyddskontorets förslag till beslut Avloppsanläggning Sajgs 1:51

  Styrelsen har efter att ha satt sig in i ärendet och konsulterat personer med kunskaper inom området blivit alltmer tveksam till
  om den föreslagna etableringen är lämplig eftersom den förefaller att ha negativ påverkan för befintliga fastigheter.
  Tillgången på vatten i området som är det största bekymret vilket många medlemmar lyft fram och bett styrelsen beakta.
  Dessutom är styrelsen starkt bekymrad över att ärendet inte behandlas i samverkan mellan Byggnadsnämnd och Miljö- och Hälsoskyddsnämnd.
  Tillstånd för att etablera ett reningsverk kan komma att lämnas utan att vattentillgången är utredd.
  Först senare tar byggnadsnämnden ställning till om byggnadslov kan lämnas för byggnation på de nya fastigheterna under förutsättning att
  vattentillgången är tillräcklig och av godkänd kvalité.
  Detta innebär att exploatören riskerar att bygga något, som sedan inte får någon användning.

  Styrelsen bland annat därför inlämnat ett yttrande med anledning av Miljö- och Hälsoskyddskontorets förslag till beslut.
  Se länk nedan.
  Styrelsens yttrande 2006-06-01
  Inget beslut! Miljö- och Hälsoskyddsnämnden återremitterade onsdagen den 21/6 ärendet till kontoret för komplettering om vad som står i planen för området.
  Styrelsens komplettering till yttrande 2006-08-01
  Stadsarkitektkontorets svar till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
  Miljö- och Hälsoskyddsnämndens beslut 2006-09-28
  Miljö- och Hälsoskyddsnämndes beslut innebär att man inte har något att invända mot en avloppsanläggning av föreslagen typ och överlåter till Byggnadsnämnden att noggrant pröva frågan om vattentillgång och övriga förhållanden i området.

  Byggnadsnämnden har gått ut med information till berörda grannar (se länk nedan) med uppmaning om att inkomma med yttrande före den 17 oktober. Föreningen har fått informationen som lagfaren ägare av Hellvi Kännungs 1:30.
  INFORMATION TILL BERÖRDA GRANNAR Dnr 51090 Hellvi Saigs 1:51.
  Styrelsens yttande till Byggnadsnämnden 2006-10-15.


  Upplysning inför årsmötet 2007
  Styrelsen har haft möte med representant för Maxfly AB och diskuterat lämplig placering och ledningsdragning från det planerade reningsverket på Sajgs 1:51. Efter detta möte har exploatören i samråd med byggnadsnämnden ändrat på placeringen av reningsverket till mitt i området för de avstyckade tomterna i enlighet med styrelsens förslag. Dessutom har man ändrat förslaget på ledningsdragning till att gå utefter Stengrindevägen och sedan ned till "Indianviken" norr om naturreservatet.
  Styrelsen var villig att teckna servitutsavtal för ledningsdragningen under förutsättning att det tilltänkta reningsverket projekterades för områdets 15 tomter och att en samfällighetsförening bildas för detta ändamål. Ekonomiskt var också förutsättningen att de 15 fastigheterna kan bära investering, drift och underhåll. I samband med tecknade av servitutsavtal skulle också exploatören överlämna äganderätten till grönområdena i enlighet med lantmäteriförrättningen 2005.
  Vid kontakt med Lantmäteriet framkom dock att tillvägagångssättet inte var fullgott utan att en särskild ledningsrättsförrättning krävs och andra formella krav måste uppfyllas.
  Ledningsrätt innebär att en rättighet upplåts för ägare av allmännyttiga ledningar till exempel en kommun eller ett telebolag, att anlägga, behålla och underhålla ledningar på annans mark, till exempel el-, tele-, vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme- och bredbandsledningar. Ledningsrätt bildas vid s k ledningsrättsförrättning.
  Dessutom framkom att det vid förrättningen skulle komma att inskrivas att reningsverket kan betjäna 60 fastigheter och att konsekvensen blir att de fastigheter som behöver förnya/ändra befintliga avlopp kommer att hänvisas till anslutning till reningsverket.
  Med tanke på att man tidigare på Gotland har haft stora bekymmer med reningsverk som tillkommit utan kommunens medverkan, har styrelsen tagit kontakt med Länsstyrelsen för att ta reda på hur dessa ärenden handlagts. I fallet Kvarnåkersham var turerna många med konkurs och bristande drift där man till slut förbjöd konkursförvaltaren att släppa ut avloppsvatten. Det hela ledde så småningom till att Länsstyrelsen beslöt att kommunen skulle sörja för att en allmän va-anläggning kom till stånd. Beslutet fastställdes år 2000 av regeringen. Reningsverket drivs nu i kommunal regi. Liknande svårighet har också gällt Själsö-Brissund-området, Axelsro, Lickershamn (2001) samt Ireviken (2005).


  Beslut vid årsmötet: Styrelsen skall ta kontakt med de myndigheter som handlägger ärendet och framföra önskemål om att kommunen tar långsiktigt ansvar för vatten och avloppsfrågan för hela området i egen eller i annans regi. Styrelsen skall också se till helheten för området i den fortsatta handläggningen. Styrelsen skall också söka hjälp av lämplig jurist/konsult med kunskap i det speciella området.


  I enlighet med årsmötets beslut har styrelsens skickat en hemställan till Tekniska förvaltningen. Styrelsen har några förslag på konsult som kan hjälpa oss att hitta en bra lösning på vatten och avloppsfrågan.
  Hemställan till Tekniska förvaltningen
  Tekniska förvaltningens diarienummer: 2007/1604, handläggare Göran Blomgren

  2007-08-08 Maxfly AB har meddelat att man har haft ett möte med lantmäteriet och att man är inne på att lösa avloppsfrågan enbart för Sajgs 1:51.
  Styrelsenas Kommentar: Denna lösning förefaller framkomlig men styrelsen har fått indikationer på att det ändå kan uppkomma problem för de som behöver ändra eller förnya sina avlopp. Styrelsen avvaktar besked från Lantmäteriet, Tekniska förvaltningen och konsult.
  Svar från Tekniska förvaltningen 2007-12-19
  Lantmäteriets förslag till förrättning, ledningsrätt 2008-01-25
  Protokoll avslutad förrättning 2008-02-19
  Vid styrelsemöte 2008-02-05 och 2008-03-06 diskuterades den hur ärendet skulle handäggas Den samlade konklusionen blev att vi måste be Länstyrelsen att utöva sin tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster eftersom kommunen inte tar sitt ansvar. Styrelsen anser att Kommunen har ansvar för vatten och avlopp i enligt kommunens egen bedömming där Hide ingår i "Områden med behov av va-lösning i större sammanhang" och eftersom området är planlagt. . Styrelsen har därför belutat att överklaga förrättningen och göra en hemställan till Länsstyrelsen.
  Överklagan av lantmäteriförrätting ärendenummer I07228
  Skrivelse till Länsstyrelsen kommer innom kort

  Avsaltning, en utmärkt rapport om tekniken och risker
  Gotlands Kommuns Vatten- och avloppsplan
  Gotlands Kommuns Vatten- och avloppsplan, kartbilaga
  Algblomning några frågor och svar, Länsstyrelsen i Stocholms län 2007
  Avloppsguiden.se
  Forskning om lukt från avloppsverk
  Effektivare rening av avloppsvatten
  Råd och rön nr 6, juni 2003. Enskilda avlopp som nästan klarar lika tuffa krav som kommunala reningsverk