Styrelsen har nu arbetat fram och skickat in en ansökan som går ut på att regelbundet samla in släke i ett fyraårigt projekt. Den beräknade mängden släke som ska tas upp är ca 1500 ton per år (ca 100 lastbilslass) vilket innebär att 5,7 ton kväve och 0,9 ton fosfor inte återförs till havet när släken på stranden bryts ner.

Den totala budgeten är 1,3 miljoner för de fyra åren.

Styrelsens beskrivning/motivering för projektet:

Sedan lång tid tillbaks har släkeskörd varit en viktig del av jordbruket längs kusterna. Efter storm var gårdens folk nere på stranden och samlade ihop den släke som förts in till stranden. Detta lades i högar för att sedan hämtas till gårdens åkrar. Men efter handelsgödselns intåg föll denna hantering bort.

Under årtionden har nu släke samlats längs stränderna. När släken bryts ner läcker mycket näring tillbaka ut i havet. Grunda havsvikar blir snabbt ännu grundare och igenvuxna. Strandkanten täcks av illaluktande släkevallar med brännässlor, målla m.m.

Vi vill skörda släken och kompostera den, analysera innehåll av näring och tungmetaller, samt sprida ut komposten på åkermark så att växterna får ta hand om näringen. Marken där vi i första hand skall sprida komposten brukas ekologiskt.

Vi skall med hjälp av grävmaskin och lastmaskin samla in släken till en komposthög. Året därpå sprids kompostmaterialet ut på åkermark.

Detta skall ske årligen så att ingen ny ansamling av släke bildas.

Vi kommer att vidta åtgärder för att i största möjliga mån undvika grävskador och körspår.

Hideviken är närmaste strand för Hellvi-borna, med bortförsel av släke blir stranden mycket trevligare att besöka. Den långgrunda viken är väl lämpad för barnfamiljer. Även havsöringen och andra fiskar får bättre förutsättningar.

Området:

hideLova

BAKGRUND:

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Regeringen beslutade 2009 om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidrag.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats.

Regeringen anser att det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Därför infördes den 1 augusti 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen.

Kommuner och ideella organisationer kan söka LOVA-bidrag hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens information